Thông tin công khai điều kiện ĐBCLGD và cam kết ĐBCLGD theo thông tư 36/2017 năm 2023

1. CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỰC TẾ
a) Cam kết chất lượng giáo dục
BIỂU MẪU 17              Cam kết công khai chất lượng đào tạo trình độ Đại học
b) Chất lượng giáo dục thực tế
BIỂU MẪU 18ACông khai thông tin về quy mô đào tạo
BIỂU MẪU 18BCông khai thông tin về SV tốt nghiệp và tỷ lệ SV có việc làm sau 01 năm ra trường            
BIỂU MẪU 18C – Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngànhBiểu 18C- Đại học: Giáo dục Tiểu học
Biểu 18C- Đại học: Giáo dục Mầm non
BIỂU MẪU 18DCông khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn
BIỂU MẪU 18ICông khai thông tin về các hoạt động NCKH, CGCN, sản xuất thử và tư vấn
2. CÔNG KHAI ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 
2.1. Công khai thông tin về cơ sở vật chất
BIỂU MẪU 19ACông khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng
BIỂU MẪU 19BCông khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành
BIỂU MẪU 19CCông khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện
BIỂU MẪU 19DCông khai diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên
2.2. Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên
BIỂU MẪU 20ACông khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu – Đại học
BIỂU MẪU 20BCông khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành – Đại học
BIỂU MẪU 20CCông khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi
Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành
3. CÔNG KHAI THU CHI TÀI CHÍNH
BIỂU MẪU 21Công khai tài chính của cơ sở giáo dục năm học 2023-2024