Sổ tay sinh viên năm 2024

1. Lời nói đầu – mục lục xem tại đây 2. Quy chế đào tạo, Công tác HSSV – Quy chế Đào tạo trình độ đại học – Quy chế công tác người học xem tại đây – Quy định về công tác QLSV nội, ngoại trú xem tại đây – Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ  xem […]