Thông tin công khai điều kiện ĐBCLGD và cam kết ĐBCLGD theo thông tư 36/2017 năm 2023

1. CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỰC TẾ a) Cam kết chất lượng giáo dục BIỂU MẪU 17               Cam kết công khai chất lượng đào tạo trình độ Đại học b) Chất lượng giáo dục thực tế BIỂU MẪU 18A Công […]